Ch. Shinshubenime Rokumonsentsumugiso

Ch. Shinshubenime Rokumonsentsumugiso "Plum Blossom"
"Plum Blossom"
JAP.IMP, ROM, OFA Good, CERF Clear, Red, NM336511/01

Sire:
Tokijiro Rokumonsentsumugiso,
Nippo 62- 6838
Rokumonsenkotetsu Shinshu Ueda Tenguso, Nippo 61- 24392 Shinanokotetsu Shinshuu Ueda
Tenguso
Mitatenhime Mita Kensha
Sakuhime Shinshu Jonenso,
Nippo 62- 2789
Suzuaka Of Echigo Nakazatosow,
Nippo 56- 60894
Tadahime Mita Kensha
Dam:
Benimitsume Mita Kensha,
Nippo 60- 4124
Kazutaka Mita Kensha Matsugoro
Mitanomarunaka
Kuroyoshime Mita Kensha Kuroaki (Picture)
Mitsubenifusa

Back one page