Ch. Reno Sakura Hitori Ichi

Ch. Reno Sakura Hitori Ichi "Youee"
"Youee"
Owned by Scott & Lisa Kirschner
SIre: Ch. Shinshu Chibisuke of Shinshu Ueda Tengusow ROM
Dam: Tsumuginokonatsu Rokumonsentsumugiso ROM

Back one page